عسل حیدری

تاریخ تولد: 1382/10/25

مهارت ها: تسلط به زبان انگلیسی

رزومه کاری:

  • تیزر