عرشیا فرش خواهی

تاریخ تولد: ۱۳88/3/5

شماره عضویت : 1116

مهارت: تسلط به صحبت کردن در زبان انگلیسی و تا حدودی ترکی, نوازنده ویلون, شنا گر حرفه ای

رزومه کاری:

  • بازی در فیلم کوتاه سایه بازی کارگردان علی پور اسد
  • تئاتر فیل کوچولو کارگردان ماکان رضایی پور
  • بازی در چند تیزر