طه جعفری

تاریخ تولد: 86/8/6

شماره عضویت : 1169

مهارتها: نواختن گیتار, بازیگری