طاهر میرآقایی

تاریخ تولد: 19 / ۱2 / ۱۳84

مهارت ها: گیتار کلاسیک و زبان انگلیسی