طاها حسن زاده

تاریخ تولد: 1388/11/15

مهارت ها: زبان انگلیسی، موسیقی و آواز

رشته ی ورزشی: بسکتبال