شیرین باقری

تاریخ تولد: 1384/2/4

رشته ی ورزشی: ژیمناستیک