ساینا صادقی

شماره ی عضویت: 280

تاریخ تولد: ۱۳83/3/26

مهارت ها: زبان انگلیسی, باله

رزومه ی کاری:

  • تئاتر شاه لیر به کارگردانی امیر حسین پویا نیک