سارینا خراسانی نژاد

تاریخ تولد: ۱۵/۲/۸۸

شماره عضویت: ۱۷۲۴

رشته ورزشی: تنیس، بسکتبال