رزا منصوری

شماره ی عضویت: 003

تاریخ تولد: 92/7/13

مهارت: بازیگری

رزومه کاری:

  • بازی کردن در تئاتر ننه نقلي در جشواره پانيذ