حسین حیدری

تاریخ تولد: 29/12/86

شماره عضویت : 1140

رشته ورزشی: بسکتبالیست