امیر علی عباسیان

شماره ی عضویت: 580

تاریخ تولد: 85/11/17

رشته ورزشی: کاراته

مهارت: نواختن موسیقی دف