امیر علی رستمی

تاریخ تولد: 87/6/6

شماره عضویت : 820

رشته ورزشی: بوکس, فوتبال