امیر رضا مرسل وند

شماره ی عضویت: 423

تاریخ تولد: 91/6/30

مهارت: بازیگری

رزومه کاری:

  • فیلم سارق روح