النا حکیم زاده

تاریخ تولد: 93/8/5

شماره عضویت : 1168

رزومه کاری:

  • تئاتر هزارو یک شب