احسان خرمی

شماره ی عضویت: 935

تاریخ تولد: 89/2/25

رشته ورزشی: تکواندو کمربند سبز

رزومه کاری:

  • کار در دو فیلم کوتاه
  • فیلم نیمروز کارگردانی آقای مهدویان(در حد 5دقیقه)