آیدا مونسان

شماره ی عضویت: 1598

تاریخ تولد: 80/7/4

مهارت: بازیگری، نویسندگی، گویندگی