آوینا زارع

شماره ی عضویت: 357

تاریخ تولد: ۱۳92/2/30

مهارت ها: نواختن بلز, بازیگری