آنیتا باقری

تاریخ تولد: 1382/5/21

رشته های ورزشی: والیبال و بسکتبال