آرین  حسن اصفهانی

شماره ی عضویت: 967

تاریخ تولد: 85/9/22

رشته ورزشی: بسکتبال

مهارت: بازیگری

رزومه کاری:

  • نمایشنامه خوانی ماه و پلنگ را در پایان دوره اجرا کرده(نقش پلنگ)