آریا نژادعلی

شماره ی عضویت: 052

رزومه ی کاری:

  • تئاتر کی از همه شجاع تره با آقای فرجی
  • انتخاب برای فیلم متری شیش و نیم آقای روستایی