آرمیتی کیانی

شماره ی عضویت: 053

تاریخ تولد: 1390/4/7

مهارت: فلوت, طبلک

رزومه کاری:

  • بازی در فیلم آقای صفی یزدانیان