آرمان فریدی راد

تاریخ تولد: 8/6/93

شماره عضویت : 1230

مهارت: درحال گذراندن دوره ارف خوش، زبان