آدرینا علیزاده

تاریخ تولید: 1386/9/25

رشته های ورزشی: دوچرخه سواری و اسکیت

مهارت ها: زبان انگلیسی