فراخوان ۶۷۲

هنرجویان دختر

۱۰ تا ۱۳ سال

برای بازی در یک فیلم کوتاه

عکس های خود را تا ساعت ۲۲:۰۰ امشب یکشنبه به لینک زیر ارسال نمایند

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting