هنرجویان زیر لطفا هرچه سریعتر عکس صفحه اول شناسنامه خود را به لینک زیر ارسال نمایند:
-امیرحسین بخشی زاده
-آمیتیس پورمحمد تبریزی
-ستایش جنگلبان
-آیناز خورشید اصفهانی
-پریا ابراهیم نژاد
-ارمیا علیرضالو
-ترنم حیدری
-حسین پورتقی ابراهیمی
@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting