زمانبندی کلاس ها🎥🎭

هر یک از آیتم ها در ۸ جلسه تدریس میشوند و پس از ۸ جلسه آیتم ها و اساتید به صورت گردشی جا به جا میشوند بنابراین هر هنرجو با تمام مدرسین کلیه آیتم های آموزشی را خواهد گذراند.

🔴 شنبه ها
واحد (408)
ساعت 15:30الی18:30 گروه نوجوان
اساتید:
جناب آقای جلالی👨‍🏫
سرکار خانم رضی👩‍🏫

واحد (406)
ساعت 17الی20 گروه خردسال
اساتید:
جناب آقای جلالی 👨‍🏫
جناب آقای جوادی👨‍🏫

واحد( ۴۰۸)جدید
ساعت 17الی20 گروه جوان
اساتید:
جناب آقای غریب زاده👨‍🏫
جناب آقای قادری👨‍🏫

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴یکشنبه ها
واحد( 408)
ساعت 14 تا 17گروه خردسال
اساتید :
جناب آقای جلالی👨‍🏫
سرکار خانم رضایی👩‍🏫

واحد(408)
ساعت17 تا 20 گروه دبستان
اساتید:
سرکار خانم رضایی👩‍🏫
جناب آقای جوادی👨‍🏫

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴دوشنبه ها
واحد (408)
ساعت 14 تا 17 گروه خردسال
اساتید :
جناب آقای جلالی👨‍🏫
سرکار خانم رضایی👩‍🏫

واحد(406)
ساعت17 تا 20 گروه دبستان
اساتید:
جناب آقای معینی👨‍🏫
سرکار خانم ذاکری👩‍🏫

واحد(408)
ساعت17تا20گروه جوان
اساتید:
جناب آقای غریب زاده👨‍🏫
جناب آقای معینی👨‍🏫

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴سه شنبه ها
واحد(408)
ساعت 15:30تا 18:30گروه دبستان
اساتید:
جناب آقای جلالی👨‍🏫
جناب آقای جوادی👨‍🏫

واحد (406)
ساعت17 تا 20 گروه خردسال
اساتید:
سرکار خانم رضایی👩‍🏫
جناب آقای معینی 👨‍🏫

واحد 405
ساعت 17:00 تا 20:00 گروه سنی نوجوان
اساتید:
جناب آقای معینی👨‍🏫
سرکار خانم رضایی👩‍🏫

واحد (۴۰۶)گروه سنی نوجوان

جناب آقای غریب زاده👨‍🏫
جناب آقای جوادی👨‍🏫

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴چهارشنبه ها

واحد( 408)
ساعت 15:30تا 18:30گروه سنی نوجوان
اساتید:
جناب آقای جلالی👨‍🏫
جناب آقای جوادی👨‍🏫

دبستان( 408 )
ساعت 17:00تا 20:00گروه سنی دبستان
اساتید:
جناب آقای جوادی👨‍🏫
جناب آقای معینی👨‍🏫

واحد( 405)
ساعت 17:00تا 20:00گروه سنی نوجوان
اساتید :
جناب آقای غریب زاده👨‍🏫
جناب آقای جوادی👨‍🏫

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴پنجشنبه ها
واحد (408)
ساعت 11:00تا 14:00گروه سنی خردسال
اساتید :
سرکار خانم امامی👩‍🏫
سرکار خانم نصرتی👩‍🏫

واحد (406)
ساعت 11:00تا 14:00گروه سنی خردسال
اساتید :
سرکار خانم نصرتی👩‍🏫
سرکار خانم امامی👩‍🏫

واحد (۴۰۵)
گروه سنی دبستان
جناب آقای معینی👨‍🏫
جناب آقای یاقوتی👨‍🏫

واحد(408)
ساعت 14:00تا 17:00 گروه سنی نوجوان
اساتید :
جناب آقای یاقوتی👨‍🏫
جناب آقای صفوی👨‍🏫

واحد (406) کلاس A
ساعت 14:00تا 17:00گروه سنی دبستان

اساتید :
جناب آقای معینی👨‍🏫
جناب آقای جوادی 👨‍🏫

واحد (406) کلاس B
ساعت 14:00تا 17:00گروه سنی دبستان
اساتید :
جناب آقای معینی👨‍🏫
جناب آقای جوادی👨‍🏫

واحد( 405 )
ساعت 14:00تا 17:00گروه سنی دبستان
اساتید :
سرکار خانم نصرتی👩‍🏫
جناب آقای جلالی👨‍🏫

واحد( 408)
ساعت 17:00الی 20:00گروه سنی جوان
اساتید :
سرکار خانم رضایی👩‍🏫
جناب آقای غریب زاده👨‍🏫

واحد (406)
ساعت 17:00الی20:00گروه سنی دبستان
اساتید :
جناب آقای معینی👨‍🏫
سرکار خانم رضایی👩‍🏫

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴جمعه ها
واحد (406)
ساعت 13:00الی 16:00گروه سنی دبستان

اساتید :
جناب آقای جلالی👨‍🏫
سرکار خانم رضی👩‍🏫

واحد (408)
ساعت 13:00الی 16:00گروه سنی نوجوان
اساتید:
جناب آقای غریب زاده👨‍🏫
جناب آقای سروری نژاد👨‍🏫

جمعه (406)
ساعت 16:00الی 19:00گروه سنی دبستان
اساتید :
جناب آقای فرجی👨‍🏫
سرکار خانم نصرتی👩‍🏫

جمعه( 408)
ساعت 16:00الی 19:00گروه سنی جوان
اساتید:
جناب آقای اکبری👨‍🏫
جناب آقای فرجی👨‍🏫

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting