گروه سنى مجاز به شركت در جشنواره:
نوجوان:از ١٢تا١٦سال
جوان:از ١٦تا٢٤سال
بخش والدين:از٢٤به بالا😍

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acti