به دلیل برگزاری هفدهمین جشنواره پانیذ
در این چهار هفته، کلاس های روز های شنبه در تاریخ های اعلام شده برگزار نخواهد شد و کلاس های جبرانی آن در طول هفته برگزار میشود و پس از این تاریخ به روال قبل باز خواهد گشت

برنامه كلاس هاي جبراني:

شنبه ها گروه سني نوجوان ساعت ١٥:٣٠ الي ١٨:٣٠ در اين چهار هفته، روز های
سه شنبه
٢مهر
٩مهر
١٦مهر
٢٣مهر
ساعت ١٥:٣٠ الي ١٨:٣٠ برگزار مي شود.

شنبه ها گروه سني خردسال ساعت ١٧ الي ٢٠ در اين چهار هفته،روز های
سه شنبه به تاريخ:
٢مهر
٩مهر
١٦مهر
٢٣مهر
ساعت ١٤ الي ١٧ برگزار مي شود.

شنبه ها گروه سني جوان ساعت ١٧ الي ٢٠ در اين چهار هفته ، روز هاي سه شنبه به تاريخ:
٢مهر
٩مهر
١٦مهر
٢٣مهر
ساعت ١٧ الي ٢٠ برگزار مي شود.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting