هنرجویانی که یکشنبه برای کلاس مجری گری(ویژه گروه سنی خردسال) روز تست حضور داشتند، یکشنبه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۹۸/۵/۱۳شروع اولین جلسه کلاسشان خواهد بود
خواهشمند است راس ساعت در مجموعه حضور بعمل رسانند .

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting