هنرجویانی که جمعه در گروه سنی دبستان و نوجوان ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ ثبت نام کرده اند جمعه مورخ ۹۸/۴/۱۳ شروع اولین جلسه کلاسشان خواهد بود
خواهشمند است راس ساعت ۱۶:۰۰ در مجموعه حضور بعمل رسانند .
@paniz_acting