📣کلاس های سه شنبه18 شهریور📣

با توجه به شروع مدارس از 15 شهریور،زمانبندی کلاسهای سه شنبه آکادمی به شرح زیر است:

🌹لطفا به ساعت کلاسها دقت فرمایید🌹

🔴گروه سنی خردسال
ساعت 14 الی17
واحد 408
آقای معینی(آیتم: مبانی بدن)🎬
خانم نصرتی(آیتم:نمایش عروسکی)🎭

⚪️گروه سنی دبستان
ساعت14الی17
واحد 408
خانم نصرتی(آیتم:نمایش خلاق)🎭
آقای معینی(آیتم:مبانی بیان)🎭

⚪️گروه سنی دبستان
ساعت 17 الی 20
واحد 406
آقای جوادی( آیتم : رفتارشناسی)🎭
خانم مهاریان( آیتم : تربیت حس)🎭

🔴گروه سنی نوجوان
ساعت 17 الی 20
واحد 405
خانم مهاریان(آیتم:نمایشنامه خوانی)🎭
آقای یاقوتی(آیتم:مبانی بازیگری)🎭

🔴گروه سنی جوان
ساعت 17الی 20
واحد 408
آقای یاقوتی(آیتم : آشنایی باسبک های تئاتر)🎭
آقای جوادی(آیتم : کارگاه سینما)🎭

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting