🔴کاندید های شرکت بزرگ فیلمسازی جهت تست نهایی
بخش اول

۱. ساجده باقری ۱۴ سال
۲. سوگند روزبهانی ۱۳ سال
۳.ساحل اصغری ۸ سال
۴. ترنم رهنما ۱۱ سال
۵. ارتمیس بیگدلی ۱۴ سال
۶. مانی امامی ۸ سال
۷. طاها صفاری ۱۴ سال
۸ عباس جیریایی ۱۵ سال
۹ نفس موسوی ۶ سال
۱۰. هستی فدایی ۱۵ سال
۱۱ هستی مروجی ۱۵ سال
۱۲ رهام رضایی ۸ سال
۱۳. لیلیان انصاری ۱۰ سال
۱۴ .تلما اشتری ۱۱ سال
۱۵.سید محمد طاها هاشمی ۱۱ سال
۱۶. رها رضایی ۱۳ سال
۱۷. فرهان قشقایی ۷ سال
۱۸.محمد مهدی مشتاق فر ۱۵ سال
۱۹.اریو برزان سوفی زاده ۸ سال
۲۰. مهرسام موحدی ۱۳ سال
۲۱. نهال بلباسی ۶ سال
۲۲ . اراد جعفری ۹ سال
۲۳. دیانا درخشنده ۹ سال
۲۴. محمد رضا عنایتی ۶ سال
۲۵.ویهان کوشکستانی ۸ سال
۲۶.پناه حاجی خوانی ۷ سال
۲۷. مارال بنی بیات ۱۱ سال
۲۸. ایلیا جهانی ۱۵ سال
۲۹. یلدا زارع ۱۲ سال
۳۰. نرگس خورج ۱۰ سال
۳۱. نیایش خورج ۷ سال
۳۲. محمد امین عاشوری۹ سال
۳۳. ماهور قدیری ۸ سال
۳۴. ترگل کیایی ۱۳ سال
۳۵. ترانه قربانی ۱۳ سال
۳۶. محمد طاها جمشیدی۸ سال
۳۷. مانی امیدوارفر ۷ سال
۳۸. سارینا کنشلو ۱۲ سال
۳۹. علی سام داداشی ۱۰ سال
۴۰. پرهام شیری جیان ۱۰ سال
۴۱. ملیسا امینی ۱۳ سال
۴۲. ویدا اهنگری ۹ سال
۴۳. امیر محمد اهنگری ۸ سال
۴۴. یسنا مالمیر ۸ سال
۴۵ نازنین برامدی ۱۳ سال
۴۶ هیراد شاه رکنی ۷ سال
۴۷ مهدی معتمد گوهر ۱۰ سال
۴۸.محمدعلی الوندلویی ۱۳ ساله
۴۹. النا نوری رنجبر ۹ سال
۵۰. بهنیا باقری ۷ سال