هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای یک فیلم مستند داستانی کاندید شده اند. فردا دوشنبه مورخ ۹۸/۴/۱۷ راس ساعت ۱۱:۳۰جهت تست نهایی در آموزشگاه حضور داشته باشند.

سارا محمدی مهرداد
سارا محمدی
آوین مزیدی
باران خوشبین
درسا مزینانی
عرشیا منصوری

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting