هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند
سانیا آقایی
امیرحسین حجتی
مهدی کریمی
مهدی سعادتی
معصومه ملکی
محمدجواد بلند
الهه عباسی
آراد نویزی
امیر ارسلان ابراهیمی
مهدیه ابراهیمی
آنیتا باقری
بهرام افضلی
عسل کاوئی
متینه راونجی

همچنین (والدینی که عکس ارسال کرده اند)

امروز چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ جهت تست نهایی در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting