هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای یک فیلم کوتاه کاندید شده اند

درسا مزینانی
فاطمه پاکسرشت
سما بختیاری
هستی حاجی علی
وانیا افضلی
ملینا ژد

فردا پنجشنبه راس ساعت ۱۲:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting