هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند باید امروز یکشنبه برای تست نهایی دفتر کارگردان حضور داشته باشند

سارا محمدی حسن
تارا آدمی
فرن حسنی نیا

جهت هماهنگی با لینک زیر در ارتباط باشند.
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting