بخش نوجوان

کار اول در بخش گریم :

نمایش سندومدیکا
به کارگردانی : هنرجو امیرحسین فارسی

کار دوم در بخش گریم :

نمایش روتین
به کارگردانی : هنرجو سبحان فرجی

کار اول در بخش طراحی صحنه :

به طور مشترک نمایش فرار از کلبه
به کارگردانی :هنرجو علی باقری
و نمایش پارادوکس
به کارگردانی :هنرجو امیرمهیار مشیری

کار دوم در بخش طراحی صحنه و لباس:
نمایش رعاش:
به کارگردانی هنرجو پانیذ اسماعیلی

کار سوم در بخش طراحی صحنه و لباس :
نمایش سندومدیکا
به کارگردانی امیرحسین فارسی

کار اول در بخش موسیقی :
نمایش فرار از کلبه
به کارگردانی هنرجو علی باقری

کار دوم در بخش موسیقی:
نمایش نمایش سندومدیکا
به کارگردانی هنرجو امیرحسین فارسی

کار اول در بخش طراحی بروشور :
نمایش سندومدیکا
به کارگردانی هنرجو امیرحسین فارسی

کار دوم در بخش طراحی بروشور :
نمایش روتین
به کارگردانی هنرجو سبحان فرجی

کار اول در بخش نمایشنامه :
نمایش روتین
به کارگردانی هنرجو سبحان فرجی

کار دوم در بخش نمایشنامه :

نمایش پارادوکس
به کارگردانی هنرجو امیرمهیار مشیری

کار سوم در بخش نمایشنامه:

نمایش سندومدیکا
به کارگردانی هنرجو امیرحسین فارسی

برگزیدگان بازیگری در بخش نوجوان:

هنرجویان پسر که برای اولین بار در جشنواره پانیذ شرکت کرده اند:

نفر اول هنرجو یونس کریمی(رعاش)

نفر دوم هنرجو کیارش اسماعیلی(سندومدیکا)

نفر سوم  هنرجو محمدحسن زال فرد(پارادوکس)

هنرجویان دختر که برای اولین بار در جشنواره پانیذ شرکت کرده اند

نفر اول به طور مشترک هنرجویان، ارغوان دولت آبادی(پارادوکس) و هاله سعیداوی(رعاش)

نفر دوم هنرجو تینا شعاعی(سندومدیکا)

نفر سوم به طور مشترک هنرجویان، نیلوفر شیرنیا(فراراز کلبه) و هانیه اصغری(فرار از کلبه)

هنرجویان که برای چندمین بار در جشنواره شرکت کرده اند :

نفر اول هنرجو مهبد جهان نوش(چرا شهر پر تنهاست)

نفر دوم هنرجو آرمین جداخانی(رعاش)

نفرسوم به طور مشترک هنرحویان، پرهام قادری(سندومدیکا) و امیرحسین خواجه لو(فرار از کلبه)

هنرجویان دختر که برای چندمین بار در جشنواره پانیذ شرکت کرده اند:

نفر اول هنرجو نرگس اله وکیلی(روتین)

نفر دوم هنرجو فرحانه سبحانی(رعاش)

نفر سوم به طور مشترک هنرجویان ،هستی دهقان(روتین)، مبینا مرادی(روتین) و دیانا برزنونی(روتین)

در بخش کارگردانی:

نفر اول  هنرجو پانیذ اسماعیلی (رعاش)

نفر دوم  هنرجو سبحان فرجی (روتین)

نفر سوم  هنرجو علی باقری (فرار از کلبه)

تقدیر شدگان در بخش نوجوان:هنرجو امیرحسین اسکندری (پارادوکس)

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting