بازيگری يكی از هنرهای بسيار پر طرفدار در ايران است و بسياری از افراد رويای بازيگر شدن را در سر خود دارند؛ اما نكته ای كه هست بسياری از افراد مسير ورود به بازيگری را نمی دانند و تصورات غلطی دارند. لذا در اين مقاله قصد داريم در خصوص پرسش چگونه بازيگر شويم مطالبی را بيان كنيم و ببينيم از چه كانال هايی می توان به عرصه سينما راه پيدا كرد.

چگونه بازيگر شويم

چگونه بازيگر شويم؟ پرسشی كه ذهن خيلی از افراد در سنين مختلف را درگير خود كرده است و هر يک از اين افراد به دنبال پاسخ اين پرسش هستند. پاسخ به اين سوال چندان كار ساده ای نيست چرا كه شرايط هنری كشور وضعيت و پيچيدگی های خاص خود را دارد اما می توان شرايطی را مشخص كرد كه با تكيه بر آن بتوان شانسی برای ورود به عرصه بازيگری به دست آورد.

آموزش : اولين اصلی كه بايد در نظر داشته باشيد فراگيری اصول و مبانی بازيگری است؛ در واقع از همين ابتدای كار نبايد توقع دعوت شدن به پروژه های بازيگری را داشت بلكه در اولين قدم بايد همه تمركز خود را بر روی آموزش بگذاريد و تا جايی كه می توانيد مهارت های خود را هم از لحاظ كمی و هم كيفی افزايش دهيد. به طور ساده تر بخواهيم بيان كنيم خان اول را بايد آموزش در نظر گرفت و هر چقدر تلاش بيشتری در اين مرحله داشته باشيد به همان ميزان موفقيت خود را در عرصه هنری تضمين می كنيد.

 

بازيگری

بازيگری

برای طی فرايند آموزشی بايد به كلاس های بازيگری مراجعه كرد چرا كه اين كلاس ها بهترين مرجع جهت فراگيری مبانی تئوريک، مهارت ها و تخصص های لازم است. همچنين در اين كلاس ها مسير های ورود به بازيگری توسط اساتيد بزرگ اين رشته بيان می شود به علاوه اينكه برخی از كلاس های بازيگری اقدام به استعداد يابی و معرفی استعدادها به پروژه های سينمايی می كنند. سوای همه اين موارد حضور در اين كلاس ها كمک می كند تا با فضای هنری اشنا شويد و تا حدی با مسائل و واقعيت ها آشنا شويد. به همين جهت كلاس های بازيگری يكی از بهترين مسيرها برای ورود به عرصه سينما است. البته توجه داشته باشيد كه لزوما قرار نيست با حضور در اين كلاس ها و اتمام دوره ها اتفاقی بيافتد چرا كه رسالت اصلی اين آكادمی ها صرفا آموزش است اما در مواردی ارتباطی برای معرفی به پروژه های بازيگری شكل می گيرد. به علاوه اينكه در آكادمی ها پس از پايان يک دوره آموزشی مدركی را ارائه می دهند كه اين مدرک می تواند به عنوان رزومه برای شما در نظر گرفته شود.

راهكار ديگری كه بسيار رايج است حضور در تست های بازيگری است؛ حضور در اين تست ها مزيت های فراوانی دارند از جمله اينكه اگر انتخاب شويد می توانيد به پروژه های سينمايی راه پيدا كنيد. لذا اين مسير را هم بايد به عنوان يكی از مسيرهای ورود به بازيگری دانست كه البته مهم ترين مسير هم محسوب می شود. هر ساله در مناطق مختلف تست های بازيگری برگزار می شود و محدوديتی هم به لحاظ مكانی و زمانی ندارد البته تقريبا تمامی تست ها در كلان شهر ها برگزار می شوند ولی اطلاع رسانی ها تقريبا سراسری است و افراد از همه مناطق می توانند در اين تست ها شركت كنند.

مطالب زيادی در خصوص تست های بازيگری و شرايطی كه اين تست ها دارند منتشر شده لذا حتما قبل از شركت در اين تست ها با شرايط آن آشنا شويد و حتما از قبل تمرين داشته باشيد. همان طور كه در ابتدای متن هم گفته شد خان اول آموزش است لذا شركت بدون گذراندن آموزش های لازم چندان نتيجه خوبی نخواهد داشت به ويژه اينكه افراد بسيار زيادی در اين تست ها شركت می كنند و رقابت بين افراد بسيار شديد است. در خصوص نحوه فراخوان ها هم بايد گفت كه اخيرا و با توجه به گسترش شبكه اينترنت بخش زيادی از فراخوان ها شكل آنلاين پيدا كرده و عمدتا در اين بستر منتشر می شوند.