روز چهارم

سه شنبه ۹۸/۸/۱۴

پکیج اول

۱.خاله سوسکه (۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۰)
۲.ژوبین آبین (۱۸:۱۵ تا ۱۸:۲۵)
۳.سارینا افشائیان (۱۸:۳۰ تا ۱۸:۴۰)
۴.عسل شه پرست (۱۸:۴۵ تا ۱۸:۵۵)
۵.مهدی پسرعلی (۱۹:۰۰ تا ۱۹:۱۰)

پکیج دوم

۱.خاله سوسکه (۱۹:۱۵ تا ۱۹:۲۵)
۲.امیرمحمد کمالان (۱۹:۳۰ تا۱۹:۴۰)
۳.حسین رضا بیانوندی (۱۹:۴۵ تا ۱۹:۵۵)
۴.امیرارسلان ابراهیمی (۲۰:۰۰ تا ۲۰:۱۰)

پکیج سوم

۱.خاله سوسکه (۲۰:۵ تا ۲۰:۱۵)
۲.رومینا فکورصبور (۲۰:۲۰ تا ۲۰:۳۰)
۳.امیرحسین فارسی (۲۰:۳۵ تا ۲۰:۴۵)
۴.آیناز خورشید اصفهانی (۲۰:۵۰ تا ۲۱)
۵.آراد نویزی (۲۱:۵ تا ۲۱:۱۵)
۶.آرمین جداخانی (۲۱:۲۰ تا ۲۱:۳۰)
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting