روز دوم

یکشنبه ۹۸/۸/۱۲

پکیج اول

۱.خاله سوسکه (۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۰)
۲.الهه عباسی (۱۸:۱۵ تا ۱۸:۲۵)
۳.امیرمهیار مشیری (۱۸:۳۰ تا ۱۸:۴۰)
۴.سمیرا عاکف (۱۸:۴۵ تا ۱۸:۵۵)

پکیج دوم

۱.خاله سوسکه (۱۹:۰۰ تا ۱۹:۱۰)
۲.امیرحسین حجتی (۱۹:۱۵ تا ۱۹:۲۵)
۳.امید بابایی (۱۹:۳۰ تا ۱۹:۴۰)
۴.هستی نقی زاده (۱۹:۴۵ تا ۱۹:۵۵)

پکیج سوم

۱.خاله سوسکه (۲۰:۰۰ تا ۲۰:۱۰)
۲.محراب میرزایی (۲۰:۱۵ تا ۲۰:۲۵)
۳.باران میرجعفری (۲۰:۳۰ تا ۲۰:۴۰)
۴.هستی دهقان ( ۲۰:۴۵ تا ۲۰:۵۵)
۵.پارسا معارف وند (۲۱:۰۰ تا ۲۱:۱۰)
۶.محنا میرزابابایی (۲۱:۱۵ تا ۲۱:۲۵)
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting