پکیج شماره ۱
شنبه۱۵تیرماه۹۸

۱.پژمان حسین پور…۲۰:۱۵
۲.الیناسادات خاکی…۲۰:۳۰
۳.آیهان میرزائی…۲۰:۴۵
۴.نازنین هاشمی…۲۱:۱۵

پکیج شماره ۲
یکشنبه۱۶تیرماه۹۸

۱.آرادنویزی…۲۰:۱۵
۲.غزل خلیلی…۲۰:۳۰
۳.مرتضی جاویدنیا…۲۰:۴۵
۴.زهرارهبری…۲۱
۵.مهدیه ابراهیمی…۲۱:۱۵
۶.مهدی ریسمانی…۲۱:۳۰

پکیج شماره ۳
دوشنبه۱۷تیرماه۹۸

۱.امیرارسلان ابراهیمی…۲۰:۱۵
۲.آواکشانی…۲۰:۳۰
۳.نازنین زینب ثابتی…۲۰:۴۵
۴.آترین گودرزی…۲۱
۵.صدرامیرزائی…۲۱:۱۵
۶.نفیسه مجدانی…۲۱:۳۰

پکیج شماره ۴
سه شنبه ۱۸تیرماه۹۸

۱.امیرحسین حجتی…۲۰:۱۵
۲.نگارعلی اکبری…۲۰:۳۰
۳.روشنک فولادگر…۲۰:۴۵
۴.رومینافکورصبور…۲۱
۵.آرین حسن اصفهانی…۲۱:۱۵
۶.حسام وهابیان…۲۱:۳۰
پکیج شماره ۵
چهارشنبه۱۹تیرماه۹۸

۱.ابوالفضل نورمحمدی…۲۰:۱۵
۲.محنامیرزابابایی…۲۰:۳۰
۳.محمدحسین حیدری…۲۰:۴۵
۴.پارساقلی پور…۲۱
۵.امیرمحمدکریمی…۲۱:۱۵
۶.هستی تقی زاده…۲۱:۳۰
پکیج شماره۶
پنجشنبه ۲۰تیرماه۹۸

۱.طاهاعلی قارداشی…۲۰:۱۵
۲.نیوشا سرائی…۲۰:۳۰
۳.ارشیا توکلی…۲۰:۴۵
۴.مهشیداخلاقی…۲۱:۱۵
۵.محمدحسین تاجیک…۲۱:۳۰
۶.ملیکانظری…۲۱:۴۵
برای رزرو با لینک زیر در ارتباط باشید

@panizacting