اطلاعیه
پژوهشکده بین المللی پانیذ باتوجه به ضرورت مباحث آموزشی که در کلاس ها توسط اساتید آموزشگاه تدریس می شود و دستور اکید مدیریت ؛ درنظر دارد تا مفاهیم اصلی وکلیدی سینما وتئاتر رادرقالب هفته ای سه پکیج آموزشی ارائه نماید…بنابراین ازتمامی هنرجویان درخواست می شود تا با دقت مطالب رامطالعه نموده و برای آزمون ها به این منبع مراجعه نمایند؛
#پژوهش_هفده
فضای تئاتر
۱.تئاتراولین اختراع بشراست.
۲.تئاتر زمانی متولدمی شود که انسان کشف می کند.
۳.سه گانه درتئاتر
من مشاهده گر…..
من درحال انجام عمل….
آن دیگری که من نیستم.‌..
۴.جوهرحقیقی تئاتر؛انسان درحال تماشای خویش.
۵.انسان تنها تئاتررا نمی سازد بلکه اوخودتئاتراست.
۶.تئاتر؛توانایی وظرفیت انسان برای دیدن خویش در حین انجام عمل است.
۷.شناخت ازخود،امکان این رامی دهد که سوژه(مشاهده گر)و ابژه (انجام دهنده عمل)باشد.
۸.یک بازیگر آموخته چگونه درحال بازی کردن،تماشاگرخویش باشد.
۹.مشاهده،تفکر،تخیل باعث ایجاد تماشاگر_بازیگرمی شود.
۱۰.شکار آن در بازیگری به وسیله مشاهده گر بودن صورت می پذیرد.واحد آموزشی: کارگاه بازیگری(۱)
#پژوهشکده_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting