چند ثانیه از رویا تا حقیقت…
نویسنده و بازیگر: هنرجو نرگس اله وکیلی
مشاور:ملیکا رضی
روز شنبه ۱۱ آبان
پکیج دوم

به یاد پدر
نویسنده و بازیگر: هنرجو مهتاب رسولی
مشاور: امیررضا جلالی
روز شنبه ۱۱ آبان
پکیج دوم

پازن پیر
نویسنده و بازیگر: هنرجو هستی هدایی
مشاور: امیررضا جلالی
روز شنبه ۱۱ آبان
پکیج دوم

 

شیزوفرنی معنوی
نویسنده و بازیگر: هنرجو آریان عرفانیان
مشاور:ملیکا رضی
روز شنبه ۱۱ آبان
پکیج دوم

بی اختیار
نویسنده و بازیگر:هنرجو موژان زینلی
مشاور:امیر جوادی
روز شنبه ۱۱ آبان
پکیج سوم

 

تلخی های بی پایان او
نویسنده و بازیگر:هنرجو فاطمه زارعی
مشاور:ملیکا رضی
روز شنبه ۱۱ آبان
پکیج سوم

 

تنهایی
نویسنده و بازیگر:هنرجو روشنک فولادگر
مشاور:امیر جوادی
روز شنبه ۱۱ آبان
پکیج سوم

تولد نحس
نویسنده و بازیگر:هنرجو فرنود حاجی آخوندزاده
مشاور:امیر جوادی
روز شنبه ۱۱ آبان
پکیج سوم