هنرمندی هنرجویان پانیذ در پنجمین شب از اجراهای مونولوگ
چهارشنبه ۹۸/۴/۲۰
هنرجویان :

ابوالفضل نورمحمدی
محنا میرزابابایی
پارساقلی پور
امیرمحمدکریمی
نفیسه مجدانی

در کنار داوران :
سرکار خانم سارا عباس پور ( نقال و کارگردان هنری )

جناب آقای سعید معظمی ( مدیریت موسسه فرهنگی هنری دارینوش )

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting