هنرمندی هنرجویان پانیذ در دومین شب از اجراهای مونولوگ
یکشنبه ۹۸/۴/۱۶
هنرجویان :
آراد نویزی
غزل خلیلی
مرتضی جاوید نیا
زهرا رهبری
مهدیه ابراهیمی
مهدی ریسمانی

در کنار داوران :
سرکار خانم سارا عباس پور ( نقال و کارگردان هنری )
جناب آقای سعید معظمی ( مدیریت موسسه فرهنگی هنری دارینوش )