هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند👇🏻

طنازعباداللهی🌹
یکتامرامی🌹
هانیه امامی🌹
مانیامقدم🌹
پانیذ راعی🌹
آتنا محمدزاده🌹
حنانه کریمیان🌹
عسل شه پرست🌹

یک عکس واضح از خود به لینک زیر ارسال نمایند 👇🏻
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting