هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند

نیکا روشن ضمیر
لیندا ملکوتی خواه
مدیسا رژه
مانلی اصفهانی
فاطمه خزایی
آریانا کردی
بردیا اینانلو
پارسا باقریان
آرمین جداخانی
محمدامین احمدی

فردا پنجشنبه ساعت ۱۳:۰۰ جهت تست نهایی در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting