هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای بازی در یک فیلم کوتاه(جشنواره خارجی) کاندید شده اند.

مبینا مهدیون
سارا اسماعیلی
پانیذ اسماعیلی
دیانا برزنونی
زهرا رهبری

باید پنجشنبه مورخ ۹۸/۷/۱۱ جهت تست نهایی ساعت ۱۱:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting