هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند

گلوریا ملکی
آوا بهشتی
نفس عسگری

جهت تست نهایی فردا یکشنبه راس ساعت ۱۶:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting