هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای یک برنامه تلوزیونی کاندید شده اند

النا حکیم زاده
النا امین
یاسمین و ساغر تیمورنژاد
فرحانه سبحانی

جهت تست نهایی فردا جمعه راس ساعت ۱۲:۳۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting